MATERIAŁY DO POBRANIA DLA AUTORÓW

Pobierz PDF

Informacje techniczne dla autorów

  • Przesłanie podpisanej zgody na publikacje (PDF do pobrania powyżej)
  • Tekst artykułu przsłany w formacie word (docx), RTF 
  • Ryciny w osobnych plikach (możliwie najwyższa rozdzielczość plików)
  • Dopuszczalne wszystkie formaty plików (preferowane pliki RAW używanych aparatów)
  • Jeśli dotyczy, umieścić dodatkowo ryciny w pliku word w miejscach, w których odnoszą się do tekstu, ułatwi to osadzenie ich w odpowiednim miejscu w artykule

Technical information for authors

  • Submission of the signed consent for publication (PDF available above)
  • The article text submitted in Word format (docx), RTF
  • Illustrations in separate files (highest possible resolution of files)
  • All file formats are acceptable (preferred RAW files from used cameras)
  • If applicable, also include illustrations in the Word file where they correspond to the text, this will facilitate their placement in the appropriate locations within the article.