REDAKCJA

WYDAWCA

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
tel. +48 508 959 420
e-mail: psi@icoi.pl

Redaktor Prowadząca

Monika Zmuda
tel. +48 508 959 420
e-mail: monika.zmuda@icoi.pl

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr n. med. Dariusz Pituch

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Moc
tel. 32 203 27 85 lub 500 519 748
e-mail: agnieszka.moc@icoi.pl

Reklama i marketing

Agnieszka Moc
tel. 32 203 27 85 lub 500 519 748
e-mail: agnieszka.moc@icoi.pl

Dyrektor Artystyczny

Marek Galica
e-mail: info@marekgalica.com

Zasady recenzowania publikacji w „Implantologii Stomatologicznej”

Do oceny publikacji powołuje się  recenzentów spoza jednostki.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji formularz recenzencki Implantologii Stomatologicznej   są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.